ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ДУНАВ ФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0083/07.02.2023 г. отнемам Разрешение № АП-1601-1/23.04.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Скайлер“ № 41, супермаркет Билла, издадено на „ДУНАВ ФАРМА“ ЕООД, с ЕИК: 204257784, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика“, ул. „Тимок“ № 67, ет. 3, ап. 10 и с ръководител маг.-фарм. Зорница Ваньова Одое, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg