ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,ВИТА ФОКУС БЪЛГАРИЯ“ EООД

Със заповед № ЗОА–0082/07.02.2023 г. отнемам Разрешение № 6792-НА-2/07.03.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 12, издадено на ,,ВИТА ФОКУС БЪЛГАРИЯ“ EООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Красно село, ЖК. БОРОВО, бл. 222А, вх. В, ет. 1, ап. 51 (с променени седалище, адрес на управление и правна форма на дружеството, считано от 21.08.2020 г.), ЕИК: 200843337 и с ръководител магистър - фармацевт Мария Анастасова Илчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg