ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМАЦИЯ 2012“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0027/13.01.2023 г. прекратявам Разрешение № АП-1067-3-М/18.01.2021 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 135, издадено на „ФАРМАЦИЯ 2012“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Златинка Ангелова Чолакова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg