ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АДРИМА” ООД

Със заповед № ЗОА–0667/04.11.2022 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-Р-Т-108/21.03.2008г., издадено на „АДРИМА” ООД, с ЕИК 102687731, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър 8230, област Бургас, ж.к. Младост, бл. 62-партер и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1618, община Овча Купел, ул. ,,Горица“  №8, ет. 5, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg