ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЕКОМЕДИКА - 4“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0654/27.10.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-856/30.10.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ № 4, вх. В, ет 1, издадено на „ЕКОМЕДИКА - 4“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Пеньо Михалев Георгиев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg