ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ПМ ФАРМА” ЕООД

Със заповед № ЗОА–0631/20.10.2022 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-451/02.07.2012г., издадено на „ПМ ФАРМА” ЕООД, с ЕИК 201668086, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, ул. „Рачо Димчев“ № 8 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1618, община Овча Купел, ул. ,,Горица“  №8, ет. 6, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg