ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „Черноморска Груп“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0623/17.10.2022 г. отнемам Разрешение № АП-1914/28.06.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Кранево, община Балчик, ул. „Бяло море“ № 4, в.к. „Съншайн енд лав“, обект 2, издадено на „Черноморска Груп“ ЕООД, ЕИК: 204574005, със седалище и адрес на управление гр. София, район Искър, ж.к. „Дружба“, бл. 302, вх. Г, ет. 6, ап. 16 и с ръководител магистър -фармацевт Фатме Талят Еюуп, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg