ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ВИКИ 2007“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0622/17.10.2022 г. отнемам Разрешение № 3853/16.03.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ № 23, издадено на  „ВИКИ 2007“ ЕООД, ЕИК: 148147915, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Младост, ж.к. „Трошево“ № 40 А, вх. В, ет. 5, ап. 13 и с ръководител магистър - фармацевт Дешка Дикова Дафинова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg