ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „МАГИ 2000-АНДРИАНА МИХАЙЛОВА“

Със заповед № ЗОА–0590/28.09.2022 г. прекратявам Разрешение № 2636-2/15.06.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к. к. Слънчев бряг-Запад, ПИ 51500.506.237, супермаркет „Алдо“, издадено на ЕТ „МАГИ 2000-АНДРИАНА МИХАЙЛОВА“, с ръководител маг.-фарм. Лидия Руменова Карадаиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg