ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЮНИВЪРСЪЛ ФАРМ” ЕООД

Със заповед № ЗОА–0558/08.09.2022 г. прекратявам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти BG/WDA/MP-0142/30.10.2019г., издадено на „ЮНИВЪРСЪЛ ФАРМ” ЕООД, с ЕИК 205712480, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район Люлин, ж.к. „Люлин-8“, ул. „328-ма“ № 6, партер и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1324, район Люлин, ж.к. „Люлин-8“, ул. „328-ма“ № 6, партер, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg