ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,НЮКЛЕОМЕД’' АД

Със заповед № ЗОА–0042/19.01.2022 г. отнемам Разрешение № АП-391 /07.05.2013г.за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. ,,Акад. Иван Е. Гешов“ № 44,46,48, секция А , издадено на ,,НЮКЛЕОМЕД’' АД,с ЕИК: 201586326  с ръководител магистър-фармацевт  Светлана Каменова Йотова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg