ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „СЪНШАЙН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0071/02.02.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-623-1/11.09.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Михаил Маджаров“ № 10, издадено на „СЪНШАЙН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Илиана Борисова Калушкова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg