ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ДИНА 2007“ ООД

Със заповед № ЗОА–0074/03.02.2022 г. отнемам Разрешение № 335/24.01.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Слатинска“ 96, издадено на маг.-фарм. Антоанета Евлогиева Стоилова, регистрирана като „ДИНА 2007“ ООД, с ЕИК 175324378 и с ръководител магистър-фармацевт Антоанета Евлогиева Стоилова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg