ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМАЦВЕТ“ ООД

Със заповед № ЗОА–0339/30.05.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-2341/12.04.2022 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“, бл. 480 - партер, издадено на „ФАРМАЦВЕТ“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Цветана Йорданова Томова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg