ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „НДК ФАРМ“ ООД

Със заповед № ЗОА–0398/21.06.2022 г. отнемам Разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-218 от 29.12.2008 г., № IV-П-T-327 от25.08.2010 г. и № IV-П-T-431 от24.04.2012 г., издадени на „НДК ФАРМ“ ООД, с ЕИК: 126658469 (считано от 08.04.2013 г. „НДК ФАРМ“ ЕООД), със седалище и адрес на управление: гр. Хасково 6300, ул."Св. Св. Кирил и Методий" № 107, вх. А, ет. 4, ап. 20, с адрес на помещенията за търговия на едро: гр. Хасково,УПИ VI, кв. 373 по плана на гр. Хасково, ул. „Стефан Караджа“ № 12-14  и гр. Враца 3000, ж. к. „Дъбника“, кв. 153, до бл. 13 и с отговорни магистър-фармацевти Марийка Николова Узунова и  Латинка Йоткова Ненкова, като същите се заличават от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените Разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg