ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ВИОЛЕТА ПЕНДЖАКОВА-МУЛТИ-ВМ“

Със заповед № ЗОА–0402/21.06.2022 г. отнемам Разрешение за търговия на дребно № 480/28.02.2008 г. с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Благоевград, ул. „Иван Рилски“ № 28, издадено на маг.-фарм. Виолета Иванова Пенджакова, регистрирана като ЕТ „ВИОЛЕТА ПЕНДЖАКОВА-МУЛТИ-ВМ“, ЕИК: 040077459, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, ул. „Петър Зографски“ № 6, ет. 3, ап. 6, с ръководител магистър-фармацевт Виолета Иванова Пенджакова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg