ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ОБЩИНСКИ АПТЕКИ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0423/01.07.2022 г. отнемам Разрешение № 4227-НА/06.04.2001 г. за откриване на аптека на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 2, издадено на ОБЩИНА САНДАНСКИ, в качеството й на едноличен собственик на капитала на „ОБЩИНСКИ АПТЕКИ“ ЕООД, с ЕИК: 101020520, със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 2 и с ръководител магистър-фармацевт Мария Атанасова Тунова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg