ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АСТРОФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0424/01.07.2022 г. отнемам Разрешение № АП-2305/02.02.2022 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Девня, кв. „Повеляново“, ул. „Рила“ № 2, издадено на „АСТРОФАРМА“ ЕООД, ЕИК: 206643382, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, район „Одесос“, ул. „Опълченска“ № 23 и с ръководител магистър-фармацевт Георги Анастасов Георгиев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

 Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg