ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,АМ БЮТИ 2019’' ЕООД

Със заповед № ЗОА–0429/01.07.2022 г. отнемам Разрешение №АП-1906 /10.06.2019г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пазарджик, ул. ,,Търговска“  № 36, издадено на ,,АМ БЮТИ 2019’' ЕООД, с ЕИК: 205628192  с ръководител магистър-фармацевт  Богдана Михайлова Стоянова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg