ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,МЕДИА НОВА’'ООД

Със заповед № ЗОА–0430/01.07.2022 г. отнемам Разрешение № 2766 /24.03.2010г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пазарджик, ул. ,,Александър Стамболийски“  41, издадено на ,,МЕДИА НОВА’'ООД, с ЕИК: 112622712  с ръководител магистър-фармацевт  Светла Спасова Петрова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg