ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЙОТФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0435/04.07.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-221/24.08.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти, в аптека открита на адрес: гр. Чирпан, ул. „П. К. Яворов“ № 5, издадено на  „ЙОТФАРМА“ ЕООД с ЕИК 200458494 и с ръководител магистър - фармацевт Надежда Пенева Данкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg