ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „КЕТ 21“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0443/07.07.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-2310/03.02.2022 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Димитър Манов“ № 73, издадено на „КЕТ 21“ ЕООД, с ЕИК: 206744709 и с ръководител маг.-фарм. Надя Петрова Маркова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg