ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „СЪНШАЙН ЕНЕРДЖИ” ЕООД

Със заповед № ЗОА–0468/20.07.2022 г. прекратявам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти BG/WDA/MP-0318/04.02.2022 г., издадено на „СЪНШАЙН ЕНЕРДЖИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1614, район Овча купел, ул. „Михаил Маджаров“ № 10 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1592, район Искър, ул. „Неделчо Бончев“ № 16, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg