ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „Хедера Фарма“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0477/21.07.2022 г. отнемам Разрешение № АП-1244/15.04.2016г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Арх. Манол Йорданов“ № 14, издадено на „Хедера Фарма“ ЕООД, с ЕИК 203810036 и с ръководител магистър-фармацевт Маргарита Стоянова Василева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg