ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ПРИС“ ООД

Със заповед № ЗОА–0503/03.08.2022 г. отнемам Разрешение № 3753/27.01.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Мир“, бл. 3, вх. 1, с ръководител магистър-фармацевт Веселина Иванова Джахангарди, издадено на „ПРИС“ ООД, ЕИК: 148074730, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Одесос, ул. „Д-р Пискюлиев“ № 12, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg