ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ВЕГА – 17“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0504/03.08.2022 г. отнемам Разрешение № 4273/29.09.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. Георги Живков 1, вх. А, с ръководител магистър-фармацевт Иванка Петрова Маринова, издадено на „ВЕГА – 17“ ЕООД, ЕИК 201640959, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Одесос, ул. „Никола Кънев“ № 14, вх. Б, ет. 3, ап. 5, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg