ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Вита 555 - Татяна Илиева“

Със заповед № ЗОА–0505/03.08.2022 г. отнемам Разрешение № 4413-НА/18.05.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Народни будители“ № 5, ДКЦ - 2, издадено на маг.- фарм. Татяна Стоянова Илиева, регистрирана като ЕТ „Вита 555 - Татяна Илиева“, ЕИК: 103270614 със седалище и адрес на управление гр. Варна 9010, район Приморски, ж.к. „Чайка“, бл. 10, вх. Б, ет. 3, ап. 28 и с ръководител магистър-фармацевт Татяна Стоянова Илиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg