ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ПЕПА ГЕОРГИЕВА-99“

Със заповед № ЗОА–0511/08.08.2022 г. отнемам Разрешение № 3790-НА-1/31.01.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Козловец, община Свищов, ул. „Стара планина“ № 30, издадено на ЕТ „ПЕПА ГЕОРГИЕВА-99“, ЕИК: 104103116, със седалище и адрес на управление гр. Свищов 5250, ул.“33-ти Свищовски полк“ № 106, бл. 3, вх. А, ап. 5 и с ръководител помощник - фармацевт Пепа Георгиева Георгиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg