ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „КЕЪР МЕД ТРЕЙДИНГ” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0515/09.08.2022 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти BG/WDA/MP-0135/11.10.2019 г., издадено на „КЕЪР МЕД ТРЕЙДИНГ” ЕООД, с ЕИК 205703759, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, бул. „Патриарх Евтимий“ № 49, Престиж Бизнес Център, ет. 4 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1574, район Слатина, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg