ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЮНИСОФТ СОЛЮШЪНС“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0536/18.08.2022 г. прекратявам Разрешение № 2126/20.10.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Христо Смирненски“ №  1, пред входа на Терапевтичен блок, издадено на „ЮНИСОФТ СОЛЮШЪНС“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Надя Димитрова Николова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg