ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ОРХИС“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0538/18.08.2022 г. прекратявам Разрешение № 2968-1/27.01.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Капитан Райчо“ № 4 Б, издадено на „ОРХИС“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Надя Пенчева Александрова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg