ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,ФАРМАХИТ ХИТ МЛАДОСТ’' ЕООД

Със заповед № ЗОА–0428/01.07.2022 г. отнемам Разрешение № 2475 /18.12.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пазарджик, ул. ,,Димчо Дебелянов“  3, Хипермаркет Кауфланд, издадено на ,,ФАРМАХИТ ХИТ МЛАДОСТ’' ЕООД, с ЕИК: 160131069  с ръководител магистър-фармацевт  Надислава Маринова Мирчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg