ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДА ЕТ „ИВАНКА БАЛЕВА“

Със заповед № ЗОА–0401/21.06.2022 г. прекратявам Разрешение № 7083-НА/21.01.2005 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Първомай, община Петрич, ул. „Младост“ № 21, издадено на помощник-фармацевт Иванка Костадинова Балева, регистрирана като ЕТ „ИВАНКА БАЛЕВА“, с ЕИК: 101661525, със седалище и адрес на управление: с. Първомай, община Петрич, ул. „Младост“ № 21, п. к. 2890 и с ръководител помощник-фармацевт Иванка Костадинова Балева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg