ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЕТ „Стефка Николова-Дар“

Със заповед № ЗОА–0380/14.06.2022 г. отнемам Разрешение № 7028-НА/21.12.2004 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Момчиловци, общ. Смолян, ул. „Момина вода“ 4, издадено на пом.- фарм. Стефка Николова Забилева, регистрирана като ЕТ „Стефка Николова-Дар“, ЕИК: 120527438 и с ръководител помощник- фармацевт Стефка Николова Забилева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg