ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ОБРАЗЦОВА АПТЕКА ТЪРГОВИЩЕ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0373/14.06.2022 г. прекратявам Разрешение № 532-1/15.06.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Търговище, ул. „Васил Левски“ № 25, издадено на „ОБРАЗЦОВА АПТЕКА ТЪРГОВИЩЕ“ ЕООД, с ръководител магистър-фармацевт Илко Георгиев Тодоров, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg