ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „АЛБЕНА ПАРПЕЛОВА-62“

Със заповед № ЗОА–0371/14.06.2022 г. отнемам Разрешение № 999/26.11.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Слащен, община Сатовча, ул. „Хан Крум“ № 2, издадено на ЕТ „АЛБЕНА ПАРПЕЛОВА-62“, с ЕИК: 101030773, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Сатовча, с. Слащен, п. к. 2937 и с ръководител помощник-фармацевт Албена Илиянова Парпелова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg