ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Венета Вълканова“

Със заповед № ЗОА–0363/13.06.2022 г. прекратявам Разрешение № 3906-НА-1/05.01.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Сливен, ул. „Бургаско шосе“ № 37, издадено на ЕТ „Венета Вълканова“, с ЕИК: 119616982 и с ръководител маг.-фарм. Мария Димитрова Вълканова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg