ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „СУПРА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0333/25.05.2022 г. прекратявам Разрешение № 3408-2/12.05.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Пиротска“ № 34, издадено на „СУПРА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Янка Недева Германлиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg