ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „НДК ТРЕЙДИНГ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0329/25.05.2022 г. отнемам  Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-EU-037 от 15.04.2013 г., издадено на „НДК ТРЕЙДИНГЕООД, с ЕИК: 202246351, със седалище и адрес на управление: община Хасково, гр. Хасково 6300, ул."Дунав" № 49, с адрес на помещенията за търговия на едро: гр. Хасково 6300, ул."Дунав" № 49 и с отговорен магистър-фармацевт Преслава Борева Дякова, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg