ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „КРИСТИНА СТОЯНОВА-МИНИМАРКЕТ“

Със заповед № ЗОА–0320/17.05.2022 г. отнемам  Разрешение № 362/24.01.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти, открита на адрес: гр. Благоевград, ул. „Пере Тошев“ № 12, издадено на ЕТ „КРИСТИНА СТОЯНОВА-МИНИМАРКЕТ“, с ЕИК: 040175317 и с ръководител магистър-фармацевт Кристина Николова Стоянова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg