ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ПЕТЯ ФАРМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0313/12.05.2022 г. отнемам  Разрешение № 640/12.05.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Хасково, бул. „Освобождение“ № 8, издадено на маг.-фарм. Петя Николова Колева, регистрирана като „ПЕТЯ ФАРМ“ ЕООД, с ЕИК: 126082589 и с ръководител магистър-фармацевт Петя Николова Колева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg