ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМАХИТ СЛИВЕН“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0312/12.05.2022 г. отнемам  Разрешение № 2496/19.12.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стамо Пулев“ № 2, Хипермаркет „Кауфланд“, издадено на „ФАРМАХИТ СЛИВЕН“ ЕООД, с ЕИК: 160126339 и с ръководител магистър-фармацевт Мария Янкова Иванова,  като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg