ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АР ЕНД БИ ФАРМА“ ООД

Със заповед № ЗОА–0286/04.05.2022 г. отнемам Разрешение № 4210-НА-2/23.07.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев бряг – изток, УПИ III, кв. 21, сграда „С“, издадено на „АР ЕНД БИ ФАРМА“ ООД, ЕИК 131549247 и с ръководител магистър-фармацевт Петър Николов Ръжданов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неспазване на условията, при които е издадено разрешението за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg