ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЛЕК 1“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0257/13.04.2022 г. прекратявам Разрешение № 1517-1/11.01.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, търг. център, кв. 2, по плана на жил. група А 7 - 8, издадено на „ЛЕК 1“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Драга Илиева Еленска, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg