ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМА МАРКЕТ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0247/11.04.2022 г. прекратявам Разрешение № 1284-1/01.06.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к. к. „Слънчев бряг - изток“, община Несебър, УПИ - I, кв. 66, хотел „Европа“, издадено на „ФАРМА МАРКЕТ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Румяна Георгиева Марикин, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg