ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЧЕРНО МОРЕ ФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–00194/17.03.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-1430-1/15.06.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, кв. 8, УПИ VI - 122, до бл. 29, издадено на „ЧЕРНО МОРЕ ФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Емил Иванов Иларев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg