ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0190/15.03.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-1638/20.02.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район „Триадица“, ул. „Костенски водопад“, бл. 242, вх. 1, ет. 1, издадено на „ФАРМИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Димитрия Любенова Даутова-Банялиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg