ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ПАВЛИНА БОЧЕВА“

Със заповед № ЗОА–0149/28.02.2022 г. отнемам Разрешение № 960/12.11.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж. к. „Младост 1“, Търговски център, издадено на ЕТ „ПАВЛИНА БОЧЕВА“, ЕИК: 831130238, със седалище и адрес на управление: гр. София 1715, район Младост, ж. к. „Младост 4“, бл. 411, вх. А, ет. 5, ап. 13, с ръководител магистър-фармацевт Павлина Бочева Бочева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg