ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ТОДОРКА НИКОЛОВА“

Със заповед № ЗОА–00148/28.02.2022 г. отнемам Разрешение № 1734/17.06.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, гр. София, ул. „Казбек“ 41, вх. Б, издадено на ЕТ „ТОДОРКА НИКОЛОВА“, ЕИК: 831906738, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. „Развигор“ № 3, вх. А, ет. 10 , ап. 29, с ръководител магистър-фармацевт Тодорка Богданова Николова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg