ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „КАРТЕЛ-П.С.“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0143/28.02.2022 г. отнемам Разрешение № 1421-1/07.03.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, кв. „Христо Ботев“, ул. „514 – та“ № 18, издадено на „КАРТЕЛ-П.С.“ ЕООД, ЕИК: 130924720, със седалище и адрес на управление: гр. София 1517, район Слатина, ж. к.. „Христо Ботев“, ул. „519 – та“ № 3, с ръководител магистър-фармацевт Снежана Рачева Димова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg